Jesteś tutaj

Skład osobowy

 • Kierownik: 
  dr hab.n. med. Andrzej Krupienicz 
Absolwent Wydziału lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
1986r- Specjalista II stopnia z zakresu Chorób Wewnętrznych
1988r -Specjalista II stopnia z Kardiologii
1999r- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
Od 2002 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa
Autor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych
Autor dwóch monografii:"Stymulacja serca" i  "Kardiologia -Podręcznik dla pacjentów"
Promotor zakończonych 7 przewodów doktorskich.
 
 
 
 
Pracuje w Zakładzie Podstaw Pielegniarstwa od 1 pażdziernika 2008 roku.
Wykształcenie:
12.06.2012 Warszawski Uniwersytet Medyczny-Wydział Nauki o Zdrowiu- Doktor Nauk o Zdrowiu
12.04.2000r.- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wWarszawie - Specjalista w zakresie organizacji zdrowia.
25.04.1997r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie - Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie medycyny społecznej
1980-1985 Akademia Medyczna w Lublinie Wydział Pielęgniarski-Magister Pielęgniarstwa z przygotowaniem pedagogicznym.
1973-1978 Zespół Szkół Medycznych w Myślenicach-Pielęgniarka Dyplomowana.
KURSY KWALIFIKACYJNE:
15.11.2014r. WUM Wydział Nauki o Zdrowiu -"Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego"
11.02.2005r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie - Kurs w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
14.07.2001r. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynne- Kurs w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

 

 

 
Dr Mirella Sulewska jest absolwentką Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, który ukończyła w 1984 roku. W roku 1992 uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania pielęgniarstwa.

W Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracuje na stanowisku starszego wykładowcy od 2006 roku. W ramach działalności dydaktycznej realizuje zajęcia z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Prowadzi wykłady, ćwiczenia w pracowni umiejętności pielęgniarskich oraz zajęcia praktyczne w placówkach ochrony zdrowia. Dr Mirella Sulewska jest koordynatorem przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa, Przewodniczącą Rady Pedagogicznej / Opiekunem Roku – I roku studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz członkiem Komisji Konkursowej WNoZ do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich. Dr Sulewska jest autorką i współautorką wielu artykułów, promotorem oraz recenzentem wielu prac licencjackich a także uczestnikiem konferencji naukowo – szkoleniowych. Zapewnia merytoryczną opiekę warsztatom naukowym z Podstaw pielęgniarstwa organizowanym w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA- Poland.

W 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu. 

 

 

Od 2004 roku zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa, od 2016 r. na stanowisku starszego wykładowcy.

 Absolwentka studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim WUM w latach 2006-2010. W 2012 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej " Wartość rokownicza wybranych parametrów klinicznych  i edukacji zdrowotnej u pacjentów z chorobą wieńcową kierowanych do wykonania koronarografii" uzyskała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu,

Specjalność pielęgniarstwo kardiologiczne.

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

 

 

 
 Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego Oddział Pielęgniarski w Katowicach, którą ukończyła w 1998 roku. Pracę zawodową rozpoczęła w 1998 roku w Medycznym Studium Zawodowym w Rybniku gdzie była nauczycielem  na kierunkach: pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, opiekunka dziecięca. Magdalena Musioł zatrudniona jest w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa od grudnia 2004.  W ramach pracy dydaktycznej realizuje zajęcia z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i dietetyka. Na kierunku pielęgniarstwo prowadzi ćwiczenia w pracowni umiejętności pielęgniarskich oraz zajęcia praktyczne w placówkach ochrony zdrowia. Obroniła pracę doktorską pt.: Ocena jakości życia pacjentów po dawno przebytym zawale mięśnia sercowego  w 2016 roku, uzyskując tytuł doktora nauk o zdrowiu. Od lipca 2016 zatrudniona jest na stanowisku starszego wykładowcy. Jest promotorem
i recenzentem prac licencjackich oraz magisterskich na kierunku pielęgniarstwo oraz recenzentem prac licencjackich
i magisterskich na kierunku dietetyka.

Zainteresowania pozazawodowe to: literatura, muzyka, felinologia, architektura wnętrz, film, oraz psychologia.

 
 
 • Wykładowcy: 

 

 •  Absolwentka  Wydziału Pielęgniarstwa AM w Lublinie

   mgr  dydaktyki medycznej w zakresie pielęgniarstwa

   specjalistka  w dziedzinie organizacji i zarządzanie

   wykładowca w Zakładzie  Podstaw Pielęgniarstwa  od 1.12.2004r

   

  Ukończone kursy i szkolenia

  Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

  Kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej

  Kursy dokształcające:

  Zarządzanie przez jakość  w opiece zdrowotnej

  Zarządzanie marketingowe w zakładach opieki zdrowotnej

  Holistyczna opieka paliatywna w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej

  Rola zespołu terapeutycznego w opiece nad chorym onkologicznym cierpiącym powodu bólu

  Problemy terapeutyczno – pielęgnacyjne chorych z atopowym zapaleniem skóry

  Organizowanie  i prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

  Konstruowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów pielęgniarki i położnej

  Publikacje

  Autorka wielu  artykułów i prac poglądowych z zakresu opieki nad pacjentami  dotkniętymi różnymi procesami  chorobowymi oraz pochodzącymi z różnych obszarów etniczno- kulturowych, prawa medycznego i etyki opublikowanych w periodykach medycznych o zasięgu lokalnym i krajowym (czasopisma – 19,pozycje zwarte-  4 ).

  Wyróżnienie państwowe i samorządowe

   2015 - Odznaczenie złote „ Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych”

   2011-  Medal XX - lecia samorządu  zawodowego pielęgniarek i położnych,

   2011-  Złoty Krzyż Zasługi,

   2007 - Odznaka za zasługi ochronie  zdrowia;

   2003 – Srebrny Krzyż Zasługi;

   2003 – Wyróżnienie za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych

  Zainteresowania  zawodowe

  etyka, prawo medyczne, jakość opieki pielęgniarskiej, pielęgniarstwo zachowawcze,  paliatywne i transkulturowe

  Zainteresowania pozazawodowe

  psychologia, komunikacja interpersonalna, historia Polski, literatura. 

 • mgr Ewelina Chmielewska - ewelina.chmielewska@wum.edu.pl

"Pielęgniarka z wykształcenia i zamiłowania.

Studia licencjackie ukończyłam w 2005 roku, magisterskie w 2007.

Ukończyłam także studia magisterskie na kierunku Psychologia (2010 rok, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna (WUM 2015 rok).

Posiadam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego (2010 rok).

Od 2006 roku pracuję jako pielęgniarka w oddziałach szpitalnych (od 2006 roku Izba Przyjęć SP CSK WUM, następnie 2009 - 2010 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby SP CSK WUM, wreszcie od 2010 roku stale Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Częścią Urazową i Oddział Chirurgii Naczyniowej Szpitala Wolskiego).

 Od 2007 roku jestem wykładowcą w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa WUM.

Autorka publikacji z zakresu psychologii, seksuologii i pielęgniarstwa.

Promotor wielu prac licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego (w tym prac dotyczących chirurgii naczyniowej i onkologicznej), a także psychologii. Jako psychologa - seksuologa interesuje mnie edukacja seksualna.

 

Jestem autorką pracy doktorskiej pt. "Zachowania Seksualne Pielęgniarek" (zagadnienie nie badane do tej pory) i publikacji o tym samym tytule w czasopiśmie SEKSUOLOGIA POLSKA." W tym roku chyba się wreszcie zbiorę w sobie i obronię!!! :) 

Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa od 2008 roku. Promotorka i recenzentka prac licencjackich  na kierunku Pielęgniarstwo. Autorka publikacji opartych na wynikach badań własnych dotyczących tematyki stylu i jakości życia. W trakcie realizacji praca doktorska –„Ocena jakości życia pacjentów po angioplastyce tętnic wieńcowych w ciągu rocznej obserwacji na podstawie kwestionariusza SAQ.

 

 

 

 

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (2013 r.)

absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo

w latach 2009-2013 doktorantka ZPP

 kursy specjalistyczne:

1 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

2 Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

3. Endoskopia

kursy kwalifikacyjne:

1 pielęgniarstwo ratunkowe

oraz doszkalające:

1 postępowanie w stanach zagrożenia życia.

 W latach 2009-2014 opiekun koła naukowego przy ZPP

Pracownik ZPP od 2013 roku do chwili obecnej.

 
 

Absolwentka  studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 5 lat po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie na Bloku Operacyjnym Kliniki Traumatologii i Ortopedii jako pielęgniarka operacyjna (instrumentariuszka). Jestem wiceprezesem i redaktorem naczelnym Biuletynu Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych. Otrzymałam Wyróżnienie od Dyrektora i Pielęgniarki Naczelnej WIM za wzorową pracę dla dobra chorego. W 2016 roku skończyłam specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego i uzyskałam tytuł specjalisty. Ukończyłam również Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej.

Od 2016 roku rozpoczęłam pracę w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa WUM. Praca                ze studentami daje mi wiele satysfakcji. Dokładam wielu starań, aby moje zajęcia były ciekawe i przygotowały przyszłe pielęgniarki do tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu.

 

 • Doktoranci:  
 • mgr Henryka Klamut
 • Sekretariat:
 • Agnieszka Kijewska - zpp@wum.edu.pl