• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

  • Kierownik: 
    dr hab.n. med. Andrzej Krupienicz 
Absolwent Wydziału lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
1986r- Specjalista II stopnia z zakresu Chorób Wewnętrznych
1988r -Specjalista II stopnia z Kardiologii
1999r- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
Od 2002 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa
Autor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych
Autor trzech monografii:
1."Stymulacja serca" 
2. "Kardiologia -Podręcznik dla pacjentów"
3. "Moje serce- instrukcja obsługi"
Promotor zakończonych 7 przewodów doktorskich.
 
 
Pracuje w Zakładzie Podstaw Pielegniarstwa od 1 pażdziernika 2008 roku.
Wykształcenie:
12.06.2012 Warszawski Uniwersytet Medyczny-Wydział Nauki o Zdrowiu- Doktor Nauk o Zdrowiu
12.04.2000r.- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wWarszawie - Specjalista w zakresie organizacji zdrowia.
25.04.1997r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie - Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie medycyny społecznej
1980-1985 Akademia Medyczna w Lublinie Wydział Pielęgniarski-Magister Pielęgniarstwa z przygotowaniem pedagogicznym.
1973-1978 Zespół Szkół Medycznych w Myślenicach-Pielęgniarka Dyplomowana.
KURSY KWALIFIKACYJNE:
15.11.2014r. WUM Wydział Nauki o Zdrowiu -"Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego"
11.02.2005r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie - Kurs w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
14.07.2001r. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynne- Kurs w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

  

 
Dr Mirella Sulewska jest absolwentką Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, który ukończyła w 1984 roku. W roku 1992 uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania pielęgniarstwa.

W Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracuje na stanowisku starszego wykładowcy od 2006 roku. W ramach działalności dydaktycznej realizuje zajęcia z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Prowadzi wykłady, ćwiczenia w pracowni umiejętności pielęgniarskich oraz zajęcia praktyczne w placówkach ochrony zdrowia. Dr Mirella Sulewska jest koordynatorem przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa, Przewodniczącą Rady Pedagogicznej / Opiekunem Roku – I roku studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz członkiem Komisji Konkursowej WNoZ do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich. Dr Sulewska jest autorką i współautorką wielu artykułów, promotorem oraz recenzentem wielu prac licencjackich a także uczestnikiem konferencji naukowo – szkoleniowych. Zapewnia merytoryczną opiekę warsztatom naukowym z Podstaw pielęgniarstwa organizowanym w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA- Poland.

W 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu. 

Pracownik dydaktyczny Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa od 2004 roku.

Stanowisko - adiunkt dydaktyczny

Absolwentka studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim WUM w latach 2006-2010. W 2012 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Wartość rokownicza wybranych parametrów klinicznych  i edukacji zdrowotnej u pacjentów z chorobą wieńcową kierowanych do wykonania koronarografii” uzyskała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu, specjalność: pielęgniarstwo kardiologiczne.

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Kursy specjalistyczne:

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wywiad i badanie fizykalne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Kurs instruktorski w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM

 

Wyróżniona Kryształowym Lancetem - nagrodą Samorządu Studentów WUM dla najlepszego nauczyciela akademickiego WNoZ w roku akademickim 2014/2015. 

W 2019 roku otrzymała przyznawaną przez Rektora WUM Nagrodę Dydaktyczną Zespołową Pierwszego Stopnia za współautorstwo podręcznika pt. „Podstawy pielęgniarstwa – repetytorium przedegzaminacyjne”.

 

 

 
Pracownik dydaktyczny Zakładu Podstaw Pielegniarstwa od 2004 roku.
Tytuł zawodowy - magister pielęgniarstwa
Tytuł naukowy - doktor nauk o zdrowiu, specjalność: pielegniarstwo kardiologiczne
Specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa internistycznego
Kursy specjalistyczne:
Ordynowanie leków i wypisywanie recept
Wywiad i badanie fizykalne
Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
Aktywizujące metody nauczania w przedmiotach zawodowych
Pomiar dydaktyczny w kontekscie nowego systemu oceniania i egzaminowania
Kurs instruktorski w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo- dydaktycznych WUM
 

 Absolwentka  Wydziału Pielęgniarstwa AM w Lublinie

 mgr  dydaktyki medycznej w zakresie pielęgniarstwa

 specjalistka  w dziedzinie organizacji i zarządzanie

 wykładowca w Zakładzie  Podstaw Pielęgniarstwa  od 1.12.2004r 

Ukończone kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej

Kursy dokształcające:

Zarządzanie przez jakość  w opiece zdrowotnej

Zarządzanie marketingowe w zakładach opieki zdrowotnej

Holistyczna opieka paliatywna w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej

Rola zespołu terapeutycznego w opiece nad chorym onkologicznym cierpiącym powodu bólu

Problemy terapeutyczno – pielęgnacyjne chorych z atopowym zapaleniem skóry

Organizowanie  i prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Konstruowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów pielęgniarki i położnej

Publikacje

Autorka wielu  artykułów i prac poglądowych z zakresu opieki nad pacjentami  dotkniętymi różnymi procesami  chorobowymi oraz pochodzącymi z różnych obszarów etniczno- kulturowych, prawa medycznego i etyki opublikowanych w periodykach medycznych o zasięgu lokalnym i krajowym (czasopisma – 19,pozycje zwarte-  4 ).

Wyróżnienie państwowe i samorządowe

 2015 - Odznaczenie złote „ Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych”

 2011-  Medal XX - lecia samorządu  zawodowego pielęgniarek i położnych,

 2011-  Złoty Krzyż Zasługi,

 2007 - Odznaka za zasługi ochronie  zdrowia;

 2003 – Srebrny Krzyż Zasługi;

 2003 – Wyróżnienie za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych

Zainteresowania  zawodowe

etyka, prawo medyczne, jakość opieki pielęgniarskiej, pielęgniarstwo zachowawcze,  paliatywne i transkulturowe

Zainteresowania pozazawodowe

psychologia, komunikacja interpersonalna, historia Polski, literatura. 

 

"Pielęgniarka z wykształcenia i zamiłowania.

Studia licencjackie ukończyłam w 2005 roku, magisterskie w 2007.

Ukończyłam także studia magisterskie na kierunku Psychologia (2010 rok, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna (WUM 2015 rok).

Posiadam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego (2010 rok).

Od 2006 roku pracuję jako pielęgniarka w oddziałach szpitalnych (od 2006 roku Izba Przyjęć SP CSK WUM, następnie 2009 - 2010 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby SP CSK WUM, wreszcie od 2010 roku stale Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Częścią Urazową i Oddział Chirurgii Naczyniowej Szpitala Wolskiego).

 Od 2007 roku jestem wykładowcą w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa WUM.

Autorka publikacji z zakresu psychologii, seksuologii i pielęgniarstwa.

Promotor wielu prac licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego (w tym prac dotyczących chirurgii naczyniowej i onkologicznej), a także psychologii. Jako psychologa - seksuologa interesuje mnie edukacja seksualna.

Jestem autorką pracy doktorskiej pt. "Zachowania Seksualne Pielęgniarek" (zagadnienie nie badane do tej pory) i publikacji o tym samym tytule w czasopiśmie SEKSUOLOGIA POLSKA." W tym roku chyba się wreszcie zbiorę w sobie i obronię!!! :) 

 

 

 

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

Asystent dydaktyczny

 

 
 

Absolwentka  studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 5 lat po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie na Bloku Operacyjnym Kliniki Traumatologii i Ortopedii jako pielęgniarka operacyjna (instrumentariuszka). Jestem wiceprezesem i redaktorem naczelnym Biuletynu Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych. Otrzymałam Wyróżnienie od Dyrektora i Pielęgniarki Naczelnej WIM za wzorową pracę dla dobra chorego. W 2016 roku skończyłam specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego i uzyskałam tytuł specjalisty. Ukończyłam również Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej.

Od 2016 roku rozpoczęłam pracę w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa WUM. Praca ze studentami daje mi wiele satysfakcji. Dokładam wielu starań, aby moje zajęcia były ciekawe i przygotowały przyszłe pielęgniarki do tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu.

 

Magister pielęgniarstwa, asystent w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,  pielęgniarka operacyjna w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, opiekun grup studenckich WUM, współopiekun Pielęgniarskiego Koła Naukowego SKN BeLivers, przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Pozaustrojowego Wydział Nauki o Zdrowiu WUM, kierownik specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współtwórczyni procedur i standardów transplantacyjnych i opieki nad chorym na bloku operacyjnym, autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, Zjazdach Transplantacyjnych, Hepatologicznych i Konferencjach Naukowych, współautorka książki pt. „Pielęgniarstwo transplantacyjne", "Medycyna Transplantacyjna dla pielęgniarek", „Encyklopedii starzenia się, starości i niepełnosprawności", redaktor naukowy i współautorka książki pt. "Instrumentarium i techniki zabiegów operacyjnych w transplantologii". Prowadzi stronę internetową dla studentów pielęgniarstwa „SKN BeLivers Blok Operacyjny, Chirurgia, Transplantologia dla studentów", oraz fanpage „Zdaniem Pielęgniarki" i „Specjalizacja Pielęgniarstwo Operacyjne".